Style OptionsClose X

MODERNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE

2023

 

Najväčšie PROJEKTYEurópsky sociálny fond

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou


eTwinning

eTwinning


Erasmus+

Taliansko, Česká republika
EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

SEPT/2020

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND


Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti.

Hlavná aktivita projektu: Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prepojením s praxou

Termín realizácie hlavnej aktivity: 09/2020 - 02/2023

Hlavná aktivita projektu je zabezpečená týmito podaktivitami:

  • A. Implementácia extra hodín
  • B. Implementácia mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť a exkurzie žiakov
  • C. Pedagogické kluby
  • D. Vzdelávanie pre učiteľov a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky
  • E. Riadenie/Koordinácia projektu

AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

2021

AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Finále EPAS

24. 9. 2021 sa Obchodná akadémia Michalovce zúčastnila na finále programu EPAS a dlho očakávanom vyhlásení výsledkov súťaže o najlepší tím projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. S hrdosťou oznamujeme, že náš tím junior a senior ambasádorov EPAS Obchodnej akadémie Michalovce sa umiestnil na 1. MIESTE!

Celý školský rok 2020/2021 sme aktívne pracovali, zúčastňovali sa online podujatí, digitálnych webinárov a live podujatí podporovaných Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Európskym parlamentom, organizovali vzdelávacie aktivity pre svojich spolužiakov a dobrovoľnícke podujatia, rozšírili si svoje vedomosti o Európskej únii, zlepšili svoje komunikatívne zručnosti, ale hlavne šírili povedomie o Európskej únii a európskych štruktúrach medzi svojimi spolužiakmi.

Ďakujeme všetkým za vašu podporu.

ERASMUS+ ČESKÁ REPUBLIKA

MAR/2020

ERASMUS+ ČESKÁ REPUBLIKA

Blíži sa termín podania záverečnej správy nášho projektu Erasmus plus a ako vždy, je to čas zhodnotenia, a zhrnutia našich dvoch mobilít, a to do talianskej Česeny (október, 2019) a do Prahy (marec, 2020). Už o malú chvíľu obidva projekty sa stanu minulosťou a ostanú navždy iba v spomienkach účastníkov a budú pripomínať im super skvele zážitky, skúsenosti, ktoré zažili vďaka skvelej príležitosti, ktorú ponúka Európska únia - účasť v projekte Erasmus plus.

Praha, marec 2020.

Na otázku prečo Praha, je iba jedna odpoveď. Vybrali sme Prahu kvôli tým študentom, ktorí sú veľmi dobrí vo svojom odbore, ale ako cudzí jazyk nemali angličtinu ale nemčinu alebo ruštinu. A napriek tomu, že mali výborne známky z odborných predmetov, nikdy sa nemohli zúčastniť medzinárodnej praxi v Taliansku, pretože tam bol dorozumievací anglický jazyk.

Po prvýkrát v tomto školskom roku vycestovala skupina tretiakov do Prahy. Odbornú prax absolvovali v medzinárodnej firme Sportisimo. Pracovali na rôznych oddeleniach ekonomického zamerania a taktiež vo veľkoskladoch firmy. Náplňou praxe bolo triedenie a zakladanie faktúr a iných účtovných dokumentov do šanónov, evidovanie fakturačných a iných údajov do počítačov, či zoznámenie sa s českým účtovným programom. Žiaci si vyskúšali aj prácu na personálnom oddelení, kde kontrolovali chýbajúce dokumenty zamestnancov. Keďže Sportisimo je medzinárodná firma, tri naše študentky dostali príležitosť prekladať z češtiny do iných jazykov návody, pokyny, či záručné listy a taktiež dokumenty k expedovanému tovaru do štyroch jazykov – do slovenčiny, ruštiny, ukrajinčiny a maďarčiny. Veľmi zaujímavou bola pre študentov práca v obrovských skladoch, v ktorých vykonávali monitorovanie uskladneného tovaru, kontrolu a revíziu skladových zásob, kontrolovali prípravu tovaru a potrebných sprievodných dokumentov na jeho vyexpedovanie. Českí partneri si našich žiakov obľúbili a ponúkli im brigádu počas letných prázdnin (ale ako vieme zaúradovala „korona“).

Študenti počas praxe bývali v hoteli a firma pre nich pripravila v rámci kultúrneho programu výlet na hrad Karlštejn a celodennú exkurziu po Prahe. Navštívili Hradčany, Pražsky hrad a jeho nádvoria, Zlatú uličku, Chrám svätého Víta, Staromestské námestie, Orloj, Karlov most, Václavské námestie a iné pamiatky. Bol pripravený aj ďalší program, ale koróna vírus zmaril všetky plány.

Študenti s ľútosťou museli odísť z Prahy o týždeň skôr a pre mimoriadne opatrenia sa vrátili domov do 14-dennej karantény. Aj keď prax trvala kratšie, žiaci si Prahu obľúbili. Domov si priviezli okrem spomienok, fotografií a suvenírov aj dobrý pocit, že niečo dokázali a stali sa samostatnými a zodpovednejšími. Absolvovaním praxe získali certifikát Europas Mobility a s ním aj lepšie predpoklady uplatniť sa na pracovnom trhu v našom regióne aj v krajinách Európskej únie.

ERASMUS+ TALIANSKO

OKT/2019

ERASMUS+ TALIANSKO


Taliansko, október 2019.

Po zverejnení výsledkov v júni 2019 sme hneď rozbehli druhú fázu projektu, a to výberové konanie študentov, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa odbornej stáže v Taliansku. Učitelia odborných predmetov, triedni učitelia, učitelia ANJ mali čo robiť, aby vybrali tých najlepších. Po náročnej príprave sa realizácia projektu mohla začať a skupina 15 žiakov a dvoch sprevádzajúcich učiteľov vycestovala do starobylého mesta Česena v regióne Emilia Romagna v Taliansku. Vďaka predošlým programom Erasmus+ sme počas letných prázdnin získali nové kontakty v oblasti Bologne, a tak sme naše partnerstvo na území Talianska rozšírili.

Študenti bývali v peknom hoteli rodinného typu a jeho personál vychádzal našim študentom maximálne v ústrety Najlepšie bolo, že hotel sa nachádzal v centre historického mesta Česena, ktoré si ešte pamätá Júlia Caesara a jeho armádu, či Napoleona Bonaparta.

Po nástupe na pracoviská do partnerských firiem (Gruppo OLITALIA, ARRT, ST69 ITALIA a iné), kde sa žiaci zoznámili s talianskymi tútormi, aj posledný náznak obáv zmizol ako ranná hmla. Našich študentov privítali na ekonomických oddeleniach veľmi milí a ústretoví ľudia (čo je zachytené na fotkách), ktorí im počas trojtýždňového pobytu pomáhali vo všetkom. Všetky svoje teoretické vedomosti získané v škole, žiaci mohli vyskúšať a uplatniť priamo v praxi. Naučili sa niečo nové a mali možnosť vidieť ako fungujú spoločnosti v zahraničí. V neposlednom rade zahraničná prax umožnila študentom zdokonaliť sa v anglickom jazyku, pretože dorozumievací jazyk bol angličtina. Práca študentov bola vyhodnotená pomocou ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu). Po vyhodnotení študenti dostali Europasy a certifikáty o absolvovaní zahraničnej praxe. Partnerské firmy v rámci kultúrneho programu pre študentov pripravili celodenný výlet so sprievodcom do svetovej perly a najatraktívnejšieho miesta Talianska - do Florencie, ktorá všetkých očarila. Rovnako boli študenti uchvátení aj krásou večného mesta študentov, Bologne. Počas posledného víkendu žiaci navštívili svetoznámu riviéru Rimini a prímorské mestečko Česenatiko.

Tri týždne ubehli veľmi rýchlo a lúčenie s milými ľuďmi bolo ťažké. Množstvo fotografií v mobiloch žiakov im ešte dlho budú pripomínať čas strávený v Česene. Žiaci 4. ročníka Obchodnej akadémie v Michalovciach vyjadrili svoje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu Erasmus plus a odporúčajú aj ďalším študentom Obchodnej akadémie v Michalovciach, aby sa zapájali do projektu. Na fotografiách máte možnosť vidieť trojtýždňový pobyt žiakov v Česene, na exkurziách, v zamestnaní, s tútormi, ich ubytovanie a stravu.