Style OptionsClose X

OZNAMY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania.

Milí deviataci,
máme v ponuke ešte niekoľko voľných miest v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.
• Ak máte záujem o našu školu, vyžiadajte si novú prihlášku na svojej základnej škole.
• Obratom ju doručte do 19. júna 2020 cez informačný systém (edupage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail skola@oami.sk alebo poštou na adresu školy.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

11.06.2020

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV 1. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA

Počet prihlásených uchádzačov: 137
Počet zapísaných: 54
Počet voľných miest: 6

05.06.2020

OZNAM PRE UCHÁDZAČOV - VOĽNÉ MIESTA

Počet nenaplnených miest: 6
Študijný odbor: 6317 M 00 obchodná akadémia
Postup:
• kontaktovať výchovného poradcu ZŠ a vyplniť novú prihlášku - papierová forma alebo elektronicky,
• obratom doručiť osobne, poštou, elektronicky,
• do prihlášky uviesť kontakt na zákonného zástupcu a mailovú adresu,
• informácie na telefónnom čísle: 0917837315 alebo 056/6425593.

05.06.2020

 

K R I T É R I Á pre prijímanie žiakov

do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu Michalovce pre školský rok 2020/2021.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie. Kritéria pre prijímacie konanie na OA Michalovce do 1. ročníka v šk. roku 2020/21 budú zverejnené do 7. mája 2020. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.