Style OptionsClose X

OZNAMY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Riaditeľka Obchodnej akadémie Michalovce po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 30. 5. 2023 v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024 na nenaplnený počet miest v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

Počet voľných miest: 2

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému Edupage základnej školy alebo papierovú prihlášku zašle poštou.
Prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest bude 20. júna 2023 a výsledky budú zverejnené 23. júna 2023 na webovom sídle školy www.oami.sk a cez Edupage.
V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0917837315; 0918752961 alebo na skola@oami.sk.
Bližšie informácie budeme aktualizovať.

02.06.2023

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania na Obchodnú akadémiu Michalovce pre školský rok 2023/2024. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Zoznam, vzor a ďalšie informácie nájdete nižšie.
VZOR: Záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení

Výsledky 
19.05.2023

 

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU


V školskom roku 2023/2024 Obchodná akadémia Michalovce ponúka štvorročné denné štúdium v odbore 6317 M 00 obchodná akadémia.


EDUID školy

100015526

študijný odbor

6317 M 00 obchodná akadémia


Uchádzačom ponúkame 2 školské vzdelávacie programy:

 • obchodná akadémia – 4-ročný študijný odbor

 • obchodná akadémia v praxi – 4-ročný študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania

Záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania uchádzač uvedie v prihláške na štúdium v poznámke.


TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

 1. termín: 4. mája 2023

 2. termín: 9. mája 2023

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania po I. kole: 19. 5. 2023 ( v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

po II. kole: 23. 6. 2023 ( v čase od 0:00 do 23:59 hod.)


Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača


 • po I. kole najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie,

 • po II. kole najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Informácie: e-mailom: skola@oami.sk

Telefonicky: 056/6425593 (sekretariát školy), 0917837315 (riaditeľka školy), 0918752961(zástupkyňa riaditeľky školy), 0948435529 (výchovná poradkyňa).


Podanie prihlášky na štúdium na strednej škole

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy, ktorá má byť riadne vyplnená, potvrdená základnou školou a podpísaná oboma zákonnými zástupcami žiaka.

Na prihláške prosíme vyplniť funkčné mailové i telefonické kontakty.

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní nájdete - Vzor TU


Zdravotne znevýhodnení uchádzači

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. Vzor TU


KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024


Kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024: TU


Príloha 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení : Vzor TU

Po potvrdení nastúpenia uchádzača na štúdium na danej strednej škole automaticky strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné stredné školy.


Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008. Do I. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v stredných školách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

Informácie pre rodičov uchádzačov


 1. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

 2. Po zápise resp. potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova), objednávku medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26, záujem o duálne vzdelávanie. Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu.

 3. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzor odvolania (na stiahnutie)

 4. Vo výsledkovej listine bude počet žiakov, ktorých je možné prijať, oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení (podrobnosti upresníme). Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

 5. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do I. ročníka.

26.11.2022