Style OptionsClose X

K R I T É R I Á pre prijímanie žiakov

do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu Michalovce pre školský rok 2020/2021.

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a po prerokovaní pedagogickou radou školy, určuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.