Style OptionsClose X

ZÁSADY A PODMIENKY PRE VYPRACOVANIE ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV ISCED 3

Školský vzdelávací program je základným pedagogickým dokumentom školy (podľa školského zákona).

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa zákona § 7odsek 2.

Súlad školského vzdelávacieho programu so Štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia.
Školský vzdelávací program zohľadňuje a obsahuje:
 • Školský vzdelávací program vypracováva škola na základe Štátneho vzdelávacieho programu. Odráža sa v ňom zameranie školy a stratégia, ktorú určuje vedenie školy spolu s regiónom a obcou. Zohľadňuje potreby a možnosti žiakov, pedagogického zboru.
 • Školský vzdelávací program je výpoveďou školy o predstave kvality vzdelávania.
 • Školský vzdelávací program tvorí spolu celý pedagogický zbor.
 • Pre tvorbu školského vzdelávacieho programu využíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán. V školskom učebnom pláne sú využité všetky hodiny, ktoré má škola k dispozícii.
 • Škola môže mať aj viacero školských učebných plánov, v prípade, že má triedy s rôznym zameraním.
 • V učebnom pláne sú uvedené aj nové predmety, ktoré si zvolila škola.
 • V učebnom pláne bude uvedený aj spôsob realizácie prierezových tém.
 • Pre každý predmet, v prípade, že škola doplnila počet hodín pre predmety v Štátnom vzdelávacom programe musí škola vypracovať učebné osnovy.
 • V prípade zaradenia nových predmetov, vypracuje učebné osnovy.
 • Škola si môže vytvoriť názov pre svoj školský vzdelávací program, ktorý vystihuje jej myšlienky.
 • Názov vzdelávacieho programu
 • Predkladateľ
 • Zriaďovateľ
 • Platnosť dokumentu
 • Charakteristika školy – veľkosť, umiestnenie a pod.
 • Stratégiu školy, vymedzenie cieľov školy
 • Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu
 • Zameranie, resp. profiláciu školy
 • Profil absolventa
 • Organizácia prijímacieho konania
 • Organizácia maturitnej skúšky
 • Vzdelávacie stratégie
 • Školský učebný plán
 • Učebné osnovy predmetov
 • Metódy vyučovania
 • Organizácia vyučovania
 • Vyučovací jazyk
 • Personálne zabezpečenie
 • Materiálne a priestorovo-technické podmienky
 • Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 • Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov
 • Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
 • Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
 • Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

RUP 1

6317 M obchodná akadémia v praxi

Viac

RUP 2

6317 M obchodná akadémia

Viac

Predmety

Názvy a skratky predmetov

Viac

Školský vzdelávací program

školský rok 2017/2018

Viac

Školský vzdelávací program

školský rok 2016/2017

Viac

Školský vzdelávací program

školský rok 2015/2016

Viac