Style OptionsClose X

Východné poradenstvo

Výchovné poradenstvo v škole zabezpečuje Ing. Katarína Hovanová.

Poslaním výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva – a to popri svojej pedagogickej činnosti – v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže.

Konzultačné hodiny

 • Pondelok: 11,15 - 12,10 hod.
 • Utorok: 8,00 - 9,30 hod.
 • Štvrtok: 10,30 - 14,30 hod.
 • alebo po vzájomnej dohode telefonicky alebo e-mailom
 • Študent vyplní prihlášku na VŠ, dá skontrolovať VP a potom na podpis riaditeľke školy.
 • Zoznam absolvovaných predmetov - žiadať výpis u triedneho učiteľa alebo exportovať z IŽK. Nevpisovať predmety etika a náboženstvo, ak je žiak oslobodený, tak ani telesná výchova.
 • Predmety maturitnej skúšky
 • Slovenský jazyk a literatúra
  Anglický jazyk - B1
  Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
 • Dôležité údaje do prihlášky:
  bakalárske - prvý stupeň
  Akademický rok: 2019/2020
  Štátne občianstvo: SR
  Štát: Slovenská republika
  Forma štúdia: denná alebo externá Metóda štúdia: prezenčná
  Rok maturitnej skúšky: 2019 Kód strednej školy: 031953549
  Absolvovaná stredná škola: stredná odborná škola
  Názov: Obchodná akadémia
  Adresa: Kapušianska 2
  Mesto: Michalovce PSČ: 071 01
  Študijný odbor: Obchodná akadémia
  Kód študijného odboru: 6317M00
  Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6
  Úroveň dosiahnutého vzdelania na SŠ: M - úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou s výnimkou programov uvedených v bode K

poradenská, konzultačná, informačná činnosť:

 • poradenstvo, konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • poradenstvo v oblasti prevencie delikventného a problémového správania žiakov,

koordinačná, hodnotiaca a analytická činnosť:

 • prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,
 • poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom,
 • poskytovanie vedeniu školy návrhov a odporúčaní, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania, prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov,
 • prepojenie školy s výchovnými poradcami základných škôl Prešovského kraja pri nábore žiakov základných škôl na stredné školy,

prieskumná a selektívna činnosť:

 • uskutočňovanie vlastnej diagnostickej činnosti u žiakov, ktorí vyžadujú z výchovných, vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť,
 • vedenie evidencie a dokumentácie o vyššie spomínaných žiakoch,
 • sledovanie aktuálneho stavu začlenených žiakov, žiakov so ŠVVP, viesť o nich pedagogickú dokumentáciu.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K

Kontaktný e-mail: pomoc@viacakonick.gov.sk . Kampaň VIAC AKO NI(C)K - leták  

Koordinátor prevencie závislosti

Koordinátor prevencie závislosti je v našej škole Mgr. Alena Hreščáková.

 • Plní úlohu školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí.
 • Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou), u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí.
 • Zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom.
 • Sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou.
 • Koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou.
 • Informuje žiakov, ich rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení a o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí.
 • V rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušnými poradňami, ktoré poskytujú metodickú pomoc.