Style OptionsClose X

APLIKOVANÁ EKONÓMIA

Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Program je schválený MŠVVaŠ SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl.

Aplikovaná ekonómia používa moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom tzv. „learning-by-doing“. Program pozostáva z troch základných pilierov - teória, JA Firma, konzultant - ktoré môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími programami.

Teóriu vyučujú učitelia prostredníctvom interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu.

JA Firma. Študenti si teoretické vedomosti osvojujú v priamo v praxi. Zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Študenti si založia vlastnú JA Firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná firma na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy.

Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a JA Firmu zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.