Style OptionsClose X

Povinnosti školy

a) Oboznámiť žiakov s náplňou odbornej praxe, so spôsobmi kontroly, hodnotenia praxe, právami a povinnosťami pri vykonávaní praxe.

  • administratívne práce, agenda, korešpondencia, účtovníctvo, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, vybavovanie personálnej agendy, štatistické a ekonomické výpočty, obchodné aktivity, marketing, práce na úseku daní, poplatkov, tvorba cien, organizácia a riadenie úsekov, podnikateľské aktivity
  • prax bude kontrolovaná zo strany vedenia školy náhodným výberovým spôsobom, v prípade, ak žiak pôjde mimo prideleného pracoviska, nechá u prideleného pracovníka denník praxe k nahliadnutiu,
  • prax bude hodnotená známkou na základe klasifikačného poriadku, predložením denníka praxe Ing. Jalčovej do 7 dní od skončenia praxe, t.j. do 7. 6. 2019. Pri nedodržaní termínu bude známka z praxe znížená o 1 stupeň.
  • žiak sa na praxi riadi povinnosťami žiaka uvedenými v dohode /pozri bod 2/

b) Vydať žiakom pokyny na vedenie denníka praxe (sú zverejnené na stránke školy).

Žiaci si počas praxe vedú denné záznamy a na konci praxe vypracúvajú súhrnnú správu o priebehu a výsledkoch praxe. Táto správa je súčasťou maturitnej dokumentácie a môže byť pri maturitnej skúške predmetom diskusie. Žiak si robí denne poznámky o vykonávanej činnosti počas praxe, pričom dbá na to, aby dodržal mlčanlivosť pri práci s internými dokumentmi organizácie.