Style OptionsClose X

Archív správ - školský rok 2021/2022

Otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 na školskom dvore OA Michalovce o 9,00 hod. Všetci žiaci musia mať pri vstupe do školy podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti (na stiahnutie tu). Plnoletí žiaci/zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov 2. – 4. ročníka podajú vyhlásenie elektronicky prostredníctvom Edupage. Žiaci 1. ročníka odovzdajú vytlačené podpísané tlačivo triednym učiteľom. Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v šk. roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvorená škola“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenie COVID-19 a mimoriadnej situácie. Prajeme všetkým žiakom úspešný školský rok.


ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Na záver náročného školského roka uverejňujeme príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja.


Príhovor KSK  30.06.2022

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Pre školský rok 2022/2023 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Počet voľných miest: 1
Termín skúšok: 21. jún 2022
Viac info nájdete na podstránke prijímačky.

Výsledky prijímacích skúšok

Uverejňujeme výsledky prijímacieho konania na Obchodnú akedémiu Michalovce pre školský rok 2022/2023. Zoznam a ďalšie informácie nájdete aj v časti nášho webu ŠTÚDIUM - PRIJÍMAČKY.


Výsledky  18.05.2022

ŽUPNÉ DNI KOŠICKÉHO KRAJA

Vyberte si z bohatého programu Župných dní. Spoznajte rozmanitosť kraja cez kultúrne zážitky, zábavu, gastronómiu, ale aj remeselnú výrobu. Každý piatok od 29. 4. – 20. 5. 2022 ožije župnými dňami iný región. Viac informácií a bohatý program na: https://www.zupnednikosickehokraja.sk/


Vyhodnotenie školského kola SOČ

Dňa 18. februára 2022 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 6 prác s 11 žiakmi. Súťažné práce boli rozdelené do dvoch odborov a hodnotili ich dve komisie. Na krajské kolo postúpila práca Sobranecké kúpele, ktorej autorkou bola Martina Buriková z II. B. V ďalšej kategórii postúpila z 1. miesta práca Pralinkáreň KaLu, s. r. o. a z 2. miesta postúpila práca AutoDoktor s. r. o. Všetkým zúčastneným žiakom sa chceme poďakovať za účasť v súťaži a veríme, že postupujúce práce budú úspešne reprezentovať našu školu v krajskom kole 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Prenájom notebookov

Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka základnej školy!

Riaditeľka Obchodnej akadémie Michalovce ponúka budúcim prvákom v školskom roku 2022/2023 notebooky za 1.- € mesačne, ktoré im budú slúžiť pre osobnú potrebu.

V prípade Vášho záujmu volajte na telefónne čísla 0917 837 315 alebo nás kontaktujte mailom skola@oami.sk.

3.3.2022

Aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia.
• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
• Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
• Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Všetky opatrenia nájdete v priloženom dokumente.


Celý dokument  účinnosť od 28.02.2022

VENUJTE 2 % Z DANE OA MICHALOVCE

Vážení rodičia a sympatizanti OA, obraciame sa s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane RZ pri OA Michalovce. Rodičovské združenie pri OA pomáha rozvoju školy, podporuje skvalitnenie vzdelávania žiakov a zlepšenie materiálneho-technického vybavenia pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Prosíme Vás, venujte nám 2% z Vašich daní.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia.

Viac informácii a tlačivá nájdete aj na našej podstránke 2 percentá.

NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL 10. JANUÁRA 2022

V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné a stredné školy. Školy sa budú riadiť Školským semaforom. Nájdete ho na stránke: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
Podľa Školského semafora sa školy rovnako ako v predchádzajúcom období plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb. Viac informácií si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz.


Celý dokument  07.01.2022

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: 2021/21911:2-A1810 S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje:
a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou
I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,
b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou
I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,
c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
Obchodná akadémia prechádza z prezenčnej na dištančnú formu vyučovania. Bližšie informácie dostanú žiaci cez Edupage.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy


12.12.2021

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

Úžasný projekt, ktorý poteší srdiečka seniorov. Niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo teplé, niečo mäkké, niečo na zábavu a niečo od srdca. Taká bola hlavná myšlienka projektu. Ale hlavne plné lásky – také boli balíčky, ktoré pripravili žiaci a učitelia Obchodnej akadémie a zapojili sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.
Vianočné sviatky sú čarovná chvíľa, kedy viac ako inokedy prejavujeme vďaku, city či lásku našim blízkym. Aj naše krabičky boli darované s láskou a úctou seniorom . Do každého sme vložili žiakmi vytvorený vianočný pozdrav, ktorý pekným veršíkom či koledou spríjemní sviatočné chvíle a poteší ich srdiečka.
Prajeme všetkým seniorom, aby v zdraví prežili krásne a pokojné Vianoce.

Fotoalbum  12.12.2021

Projekt Voda nad zlato

Naša škola OA Michalovce sa zapojila do environmentálnej súťaže s názvom VODA NAD ZLATO. Z predložených 13 projektov porota do finále posunula 5 z nich a medzi nimi je aj naša škola. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj Vy prostredníctvom odkazu www.arr.sk/hlasovanie, a to kliknutím na názov našej školy. Hlasovanie prebieha 1. – 2. decembra 2021. Ďakujeme za každý Váš hlas.


HLASOVANIE  01.12.2021

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

Úžasný projekt, ktorý poteší srdiečka seniorov. Niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo teplé, niečo mäkké, niečo na zábavu a niečo od srdca. Taká bola hlavná myšlienka projektu. Ale hlavne plné lásky – také boli balíčky, ktoré pripravili žiaci a učitelia Obchodnej akadémie a zapojili sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.
Vianočné sviatky sú čarovná chvíľa, kedy viac ako inokedy prejavujeme vďaku, city či lásku našim blízkym. Aj naše krabičky boli darované s láskou a úctou seniorom . Do každého sme vložili žiakmi vytvorený vianočný pozdrav, ktorý pekným veršíkom či koledou spríjemní sviatočné chvíle a poteší ich srdiečka.
Prajeme všetkým seniorom, aby v zdraví prežili krásne a pokojné Vianoce.

Fotoalbum  12.12.2021

Projekt Voda nad zlato

Naša škola OA Michalovce sa zapojila do environmentálnej súťaže s názvom VODA NAD ZLATO. Z predložených 13 projektov porota do finále posunula 5 z nich a medzi nimi je aj naša škola. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj Vy prostredníctvom odkazu www.arr.sk/hlasovanie, a to kliknutím na názov našej školy. Hlasovanie prebieha 1. – 2. decembra 2021. Ďakujeme za každý Váš hlas.


HLASOVANIE  01.12.2021

BUBNOVAČKA 2021

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívanie detí. Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou. Násilie do výchovy ani do života detí jednoznačne nepatrí. Násilie plodí násilie, úzkosti, traumy, ktoré zanechávajú na deťoch, neskôr dospelých trvalé, často nezmazateľné stopy, následky.
Od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská „BUBNOVAČKA“. Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Hlas detí je dôležitý. Preto aj my sme v tento deň na OA bubnovali, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ!


Foto  21.11.2021

ENVIRONMENTÁLNA JESEŇ

11. a 12. novembra sa organizovali na našej škole aktivity súvisiace s ENVIROMENTÁLNOU JESEŇOU. Akcia prebiehala v rámci vyučovacích hodín biológie a environmentálnej výchovy. Niektorí žiaci II. B a III. A triedy sa dobrovoľne a s chuťou pustili do jesenného upratovania školského areálu. Všetci si užívali jesenné slnko aj šuchot opadaných listov.

Veríme, že realizáciou takýchto praktických aktivít sa prehĺbi kladný vzťah k prírode aj k práci. Týmto sa postupne zmení spôsob myslenia, prístupu a správania sa mladých ľudí k životnému prostrediu. V dnešnej ťažkej „covidovej dobe“ fyzický pohyb na čerstvom vzduchu prispieva aj k starostlivosti o psychické zdravie našich žiakov.

Fotoalbum  19.11.2021

VIAC AKO NI(C)K

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. V rámci Národného projektu ochrany detí pred násilím OA Michalovce chce podporiť ciele tohto projektu.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
• Deťom ohrozeným násilím poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou, čo zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.
• Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni.
• Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
• Je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Je však na klientovi, aké osobné údaje konzultantovi poskytne. Tieto údaje ako aj obsah rozhovoru medzi konzultantom a klientom sú dôverné. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, sú povinní upozorniť zodpovedné orgány.
• Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky.


Záložka do knihy spája slovenské školy.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy.
Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).
Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).
Do projektu sa zapojila i naša škola a na základe prihlášok boli zo stredných škôl vytvorené dvojice podľa typu školy, počtu prihlásených žiakov a názvu vyššieho územného celku. Nám bola pridelená partnerská škola z Košíc - Hotelová akadémia, Južná trieda 10. Vymenili sme si 45 kusov záložiek.
Sprievodným programom výroby záložiek bolo získavanie informácií zameraných na život a literárnu tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava a Boženy Slančíkovej-Timravy. O šikovnosti našich žiakov svedčia fotografie z priebehu výroby záložiek a fotografie hotových záložiek.
Celoslovenský projekt bol ukončený 31. októbra 2021.
Ďakujeme všetkým žiakom 1. – 3. ročníka našej školy, ktorí sa do projektu zapojili!


Foto  05.11.2021

Mesto Michalovce – nový partner pre duálne vzdelávanie.

Od roku 2019 OA zaviedla možnosť duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom a zároveň školou. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti a zručnosti. Škola intenzívne spolupracuje so zamestnávateľmi, aby dokázala vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelanie budúcich ekonómov. OA dva roky spolupracuje so zamestnávateľmi: Lekos, s. r. o, Ingema, s. r. o , Consulting, s. r. o , Paint horses, s. r. o a Eurospan, s. r. o. V tomto školskom roku získala škola ďalších troch partnerov.

Významným pre spoluprácu sa stalo Mesto Michalovce. Zamestnanci mestského úradu odovzdajú skúsenosti štyrom študentom, ktorí budú pôsobiť na odboroch mestského úradu - organizačný odbor, finančný odbor, odbor hospodárenia s majetkom a odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. Získajú praktické vedomosti vo verejnej správe.

Príspevok  11.10.2021

Vyhrali sme finále programu EPAS – Ambasádorské školy Európskeho parlamentu.

24. septembra 2021 sa ambasádorský tím našej školy zúčastnil na finále programu EPAS a dlho očakávanom vyhlásení výsledkov súťaže o najlepší tím projektu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu. Náš tím junior a senior ambasádorov EPAS Obchodnej akadémie Michalovce sa umiestnil na 1. MIESTE!
Z 18 škôl z Košického a Prešovského kraja, ktoré sa prihlásili do projektu, úspešne ukončilo program 10 a dostali plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Študenti štyroch najúspešnejších škôl predstavili svoje projekty počas Slávnostného odovzdávania cien programu EPAS.
Junior a senior ambasádori našej školy celý školský rok 2020/2021 aktívne pracovali, organizovali online diskusie, zúčastňovali sa online podujatí, digitálnych webinárov a live podujatí podporovaných Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Európskym parlamentom, organizovali vzdelávacie aktivity pre svojich spolužiakov a dobrovoľnícke podujatia, rozšírili si svoje vedomosti o Európskej únii, zlepšili svoje komunikatívne zručnosti, ale hlavne šírili povedomie o Európskej únii a európskych štruktúrach medzi študentmi našej školy.
Po odovzdaní ocenenia vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu p. Robertom Sermekom junior ambasádori diskutovali o rôznych témach s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom.


Foto  28.09.2021

Príhovor predsedu KSS

Pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022 uverejňujeme príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku.

Príhovor  05.09.2021

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka sa 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) o 9.00 hod. v triedach Obchodnej akadémie Michalovce.
1. ročník – zraz žiakov na školskom dvore do 8,30 hod. – spolu s triednym učiteľom vchádzajú do budovy školy.
2. – 4. ročník – vstup žiakov do budovy hlavným vchodom cez ranný filter.
9,00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 cez školský rozhlas.
9,30 – 10,00 hod. – informácie k organizácii vyučovania, prihlasovanie na obedy – od 3. 9. 2021 sa podávajú obedy prihláseným žiakom.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Viac info  26.08.2021

Samotestovacie AG sady

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Viac info  25.08.2021

ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

Informácie k začiatku školského roka v súvislosti s protipandemickými opatreniami COVID 19.

Info COVID  23.08.2021

Záver školského roka

Pedagógom a žiakom sa prihovoril predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka. Text príhovoru si môžete prečítať po kliknutí na odkaz.