Style OptionsClose X

Archív správ - školský rok 2020/2021

Záver školského roka

Pedagógom a žiakom sa prihovoril predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka. Text príhovoru si môžete prečítať po kliknutí na odkaz.

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Obchodná akadémia Michalovce ponúka voľné miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia pre školský rok 2021/2022 v rámci 2 kola prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021. Bližšie informácie nájdete na podstránke venovanej prijímačkam.

Prijímačky  02.06.2021

Voľné pracovné miesta

Obchodná akadémia Michalovce informuje o voľných pracovných miestach na pozície pedagogických zamestnancov. Bližšie informácie nájdete na podstránke venovanej pracovným ponukám.

Pracovné ponuky  02.06.2021

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Od 10.05.2021 je okres Michalovce ružový, všetky ročníky školy prechádzajú z dištančného vyučovania na prezenčnú formu. Škola sa naďalej riadi manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní. Aktuálne informácie:
https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/
Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA

Informácie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované 29.04.2021. Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia na Obchodnú akadémiu Michalovce v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch

03.05.2021 (1. termín) a 10.05.2021 (2. termín)

v priestoroch Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce. Viac informácií a organizačné pokyny nájdete v prílohe.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV OA

Riaditeľka OA Michalovce v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. udeľuje v dňoch

3. mája 2021 a 10. mája 2021

riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 4. ročníka z organizačných dôvodov – prijímacie skúšky do 1. ročníka.

  29.04.2021

ÚSPECH V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI JUNIOR INTERNET

Veľký úspech nášho junior ambasádora Petra Dremmela, žiaka 3. B triedy, ktorý získal 3. miesto v celoslovenskom finále súťaže JUNIOR INTERNET v kategórii Junior TEXT. 23. a 24. apríla 2021 sa uskutočnilo online finále 16. ročníka jedinečnej konferečnej súťaže JUNIOR INTERNET, ktorú vyhlásila Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku Amavet.
Do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených 261 online projektov v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESING, Junior APP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT. Téma pre kategóriu JuniorTEXT, ktorú vyhlásil AMAVET v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, bola: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ? Nad súťažou prijal záštitu Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Petrovi Dremmelovi srdečne blahoželáme. .

27.04.2021

Pravidlá pre stredné školy pre žiakov a zamestnancov platné od 19. 4. 2021

AKÉ PRAVIDLÁ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA? Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od 19. apríla 2021. 💡 Všetko dôležité je v nasledujúcej infografike 👇 🌐 úplné znenie Uznesenia si môžete prečítať tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19172/1.

INFOGRAFIKA  19.04.2021

Kamerový systém – bezpečná škola

Neustále zlepšujeme kvalitu našej školy. Jednou z ďalších zmien na škole je zavedenie kamerového systému. Kamery vedú k zvýšeniu bezpečnosti na škole. Nejde len o vyučovací proces. Doba priniesla do škôl šikanovanie, patologické javy, nevhodné správanie študentov a vandalizmus. Aby sme predišli nechceným negatívnym situáciám, škola zabezpečila inštaláciu kamerového systému, ktorý podstatne znižuje riziko týchto javov. Kamery na chodbách a pred budovou zlepšia výchovno-vzdelávací proces a hlavne bezpečnosť študentov, zamestnancov a majetku. Kamery v areáli školy monitorujú vstup do budovy. Škola zodpovedá sa svojich zverených študentov od okamihu ich vstupu do areálu školy až do ich odchodu. Dozor na chodbách počas prestávok a obeda je dôležitý. Kamery eliminujú tresnú činnosť, pomáhajú pri objasnení úrazu, zlepšujú správanie a zároveň nezasahujú do súkromia žiakov a učiteľov. Zvyšujú tak spokojnosť rodičov. Veríme, že kamerový systém bude slúžiť k úžitku všetkým a napomôže ku skvalitneniu a zlepšeniu klímy na škole.

  19.04.2021

Obnovenie vyučovania od 12. apríla 2021 pre žiakov 4. ročníka

Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠSR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje sa školské vyučovanie v stredných školách v končiacich ročníkoch.

Viac informácii  09.04.2021

Župné stredné školy pokračujú v dištančnom vzdelávaní

Rozhodnutím ministra SR z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021 ostáva školské vyučovanie žiakov Obchodnej akadémie Michalovce prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania. Prosíme žiakov a rodičov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu, aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc. O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a webovej stránky školy.Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

03.03.2021

VENUJTE 2 % Z DANE OA MICHALOVCE

Vážení rodičia a sympatizanti OA, obraciame sa s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane RZ pri OA Michalovce. Rodičovské združenie pri OA pomáha rozvoju školy, podporuje skvalitnenie vzdelávania žiakov a zlepšenie materiálneho-technického vybavenia pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Prosíme Vás, venujte nám 2% z Vašich daní.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia.

Viac informácii a tlačivá nájdete aj na našej podstránke 2 percentá.

Informácie k otvoreniu školy od 1. marca 2021

Vážení žiaci, rodičia a zamestnanci, oznamujeme Vám, že 1. marca 2021 začína prezenčná výučba pre žiakov 4. ročníka OA Michalovce. Vyučovanie začína 7,50 hod. podľa upraveného rozvrhu. Viac informácii nájdete v prílohe.

Návrat žiakov do škôl ku dňu 8. februára 2021

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári 2021 pokračovať v dištančnej forme štúdia. Zatvorené ostanú naďalej aj stredoškolské internáty. Dôvodom rozhodnutia je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja.
Viac informácií v tlačovej správe KSK:

Tlačová správa  05.02.2021

Plán návratu žiakov do škôl

Vláda prijala uznesenie č. 808 zaviesť lockdown od 1. 1. 2021 do 24. 01. 2021, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu SR zo dňa 5. 1. 2021 číslo: 2021/9418:1-A-1810 s účinnosťou od 11. januára 2021, ktorým mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení, budú školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.

Plán návratu  06.01.2021

Bilancujeme rok 2020

Obchodná akadémia Michalovce aj napriek nepriaznivej situácií k organizovaniu akcií v čase dištančného vzdelávania na školách využila mnohé ponúkané aktivity. Študenti sa od septembra pod vedením učiteľov predmetových komisií a koordinátorov zapájali do projektov, akcií a predmetových olympiád. Viac sa dozviete po kliknutí na dokument v prílohe a na podstránke úspechy školy.

Návrat do škôl 2021

Mimoriadna situácia so šírením COVIDU-19 pretrváva a my všetci sa musíme prispôsobovať novým situáciám. MŠ VVaŠ, škola a väčšina rodičovskej verejnosti má záujem o bezpečný návrat žiakov do škôl a opätovnú prezenčnú formu výučby. Vianočné prázdniny sú v termíne od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021. Návrat žiakov do škôl je plánovaný na 11. 1. 2021. Viac podrobností aj formulár k návratu do školy nájdete po kliknutí na link Návrat do škôl 2021.

KSK venovalo notebooky

Ing. Rastislav Trnka, župan Košického samosprávneho kraja príjemne prekvapil študentov Obchodnej akadémie. V predvianočnom období odovzdal 17 notebookov pre žiakov, ktorí mali problémy s technickým vybavením. KSK za pomoci DT IT Solutions Slovakia, s.r.o. poskytla žiakom notebook a USB kľúče. Všetky programy potrebné pre výučbu naištalovala spoločnosť Gnoma, s.r.o. Vďaka daru tak vytvorili lepšie podmienky na výučbu z domu. Prístup ku kvalitným technológiám výrazne zvýši kvalitu vzdelávania žiakov. Je pre školu dôležité, že v týchto časoch online komunikácie pomohli pri dištančnom vzdelávaní a kvalitnom štúdiu. Nejde len o samotné pripojenie, ale hlavne o programy nevyhnutné pre predmety účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva, ekonomika, bankovníctvo a nemalej miere cudzí jazyk.Vysoko si vážime pomoc KSK, lebo počítač je dôležitý pri príprave na budúce povolanie ekonóma. Ďakujeme KSK, firmám DT IT Solutions Slovakia a Gnoma za pomoc.

Výstavba nového oplotenia školy

Vedenie OA ďakuje sponzorom, ktorí prispeli finančnými darmi na nové, funkčné a moderné oplotenie s elektrickou bránou na diaľkové ovládanie. Riaditeľka školy Ing. Kerekešová oslovila podnikateľov a firmy v regióne, ktorí finančne prispeli na výstavbu nového oplotenia a úpravu priľahlého terénu. Výsledkom je nielen estetické oplotenie, ale splnený hlavný cieľ - bezpečnosť školy a uzavretie školského areálu. Fotodokumentácia zachytáva niekoľkomesačnú rekonštrukciu a pracovný proces výstavby. Poďakovanie školy za realizáciu a finančné príspevky patrí sponzorom Obchodnej akadémie.

Dištančné vyučovanie v našej školy

Po kliknutí na link pod správou si môžete pozrieť reportáž o dištančnom vzdelávaní v našej škole, ktorá bola odvysielaná v regionálnej TV Mistrál.

Rekonštrukcia šatní

Interiér školy pozitívne vplýva na klímu školy. Veľké ďakujeme patrí nášmu zriaďovateľovi, Košickému samosprávnemu kraju a Odboru školstva KSK. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom mohla škola uskutočniť kompletnú rekonštrukciu žiackych šatní. Pracovalo sa celé leto a v októbri boli skrinky dodané. Pôvodné šatne z pletiva, ktoré slúžili niekoľko desaťročí, boli vymenené za kvalitné šatňové skrinky. Moderné skrinky spĺňajú nielen estetickú funkciu, ale hlavne hygienický štandard. Ďakujeme za pomoc našim žiakom, ktorí prispeli k dielu.

OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO OBJEKTU

V súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 30. októbra 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v období od 2. novembra 2020 od 05:00 hod. do 9. novembra 2020 do 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup osôb do vnútorných i vonkajších priestorov Obchodnej akadémie Michalovce ... CELÉ ZNENIE OZNAMU
Usmernenie MŠVVaS SR z 1_11_2020 
Oznam o zákaze vstupu do budovy 
Vyhlásenie zamestnanca 
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 
Vestník 

2.11.2020

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE ŠKOLY PLATNÉ OD 26. OKTÓBRA 2020

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020.

ZÁLOŽKY DO KNIHY SPÁJAJÚ ŠKOLY

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoslovenského projektu „Záložky do knihy spájajú školy“. Našou partnerskou školou je Hotelová akadémia Humenné. Téma "Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby" je veľmi aktuálna, keďže si v tomto roku pripomíname sté výročie vzniku Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Škoda, že súčasná situácia neumožňuje prezentovať záložky v našej škole, tak vám ich predstavujeme aspoň na fotografii. Všetky sú veľmi pekné a zaujímavé. Čo poviete?

Fotografia  26.10.2020

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a MŠ VVaŠ SR riaditeľka Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa prerušuje prezenčné vyučovanie na škole. Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky dištančnou formou až do odvolania podľa plánu dištančného vzdelávania.

Pokyny k realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci cez školský informačný kanál EduPage. Informácie budú aktualizované prostredníctvom EduPage a web stránky školy. Verím, že spoločne to zvládneme.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

Voľby

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy pri OA Michalovce. Viac info v prílohe.

Viac info  26.09.2020

Úspech v projekte

Škola vstúpila do projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Bude realizovaný v období 09/2020 - 02/2023. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti. Viac informácii nájdete na našej podstránke projekty alebo priloženom dokumente.

Projekty  Viac info  25.09.2020

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 v budove Obchodnej akadémie v triedach za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa časového harmonogramu:
• 8,15 hod. - zraz žiakov 1. ročníka na školskom dvore
• 8,30 – 8,50 hod. – vstup žiakov 2. – 4. ročníka do budovy školy hlavným vchodom
• 9,00 hod. – otvorenie školského roka cez školský rozhlas.
UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV ŠKOLY
• Pri vstupe do budovy školy žiak musí mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.
• Po vstupe do triedy žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie.
• Po príchode do budovy sa žiaci zdržiavajú vo svojej kmeňovej triede.
• Prosíme žiakov, aby dodržiavali pokyny pedagogického dozoru a triednych učiteľov.
• Noste rúško, udržiavajte odstup, dezinfikujte si ruky.
Veríme, že všetci budete ohľaduplní a trpezliví. Zodpovednosťou spoločne zvládneme školský rok. Tešíme sa na Vás.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

PREVENTÍVNE OPATRENIA Obchodnej akadémie Michalovce k začiatku školského roka 2020/2021

Pri nástupe do školy je žiak povinný priniesť so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8,30 hod. na školskom dvore. Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou a pochopením úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy.
Podmienky vstupu do školy
Pokyny pre zákonných zástupcov
Vyhlásenie
Dotazník

Infografika k otváraniu školského roka 2020/2021

Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Jednotlivé fázy sú na princípe semafóra. ZDROJ: minedu.sk