Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výber strednej školy

Web KSK o výbere strednej školy

Projekt ESF

Podstránka projektu z ESF

Najnovšia fotogaléria

KSK daroval žiakom notebooky

 

BUBNOVAČKA 2021

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívanie detí. Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou. Násilie do výchovy ani do života detí jednoznačne nepatrí. Násilie plodí násilie, úzkosti, traumy, ktoré zanechávajú na deťoch, neskôr dospelých trvalé, často nezmazateľné stopy, následky.
Od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská „BUBNOVAČKA“. Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Hlas detí je dôležitý. Preto aj my sme v tento deň na OA bubnovali, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ!


Foto  21.11.2021

ENVIRONMENTÁLNA JESEŇ

11. a 12. novembra sa organizovali na našej škole aktivity súvisiace s ENVIROMENTÁLNOU JESEŇOU. Akcia prebiehala v rámci vyučovacích hodín biológie a environmentálnej výchovy. Niektorí žiaci II. B a III. A triedy sa dobrovoľne a s chuťou pustili do jesenného upratovania školského areálu. Všetci si užívali jesenné slnko aj šuchot opadaných listov.

Veríme, že realizáciou takýchto praktických aktivít sa prehĺbi kladný vzťah k prírode aj k práci. Týmto sa postupne zmení spôsob myslenia, prístupu a správania sa mladých ľudí k životnému prostrediu. V dnešnej ťažkej „covidovej dobe“ fyzický pohyb na čerstvom vzduchu prispieva aj k starostlivosti o psychické zdravie našich žiakov.

Fotoalbum  19.11.2021

VIAC AKO NI(C)K

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. V rámci Národného projektu ochrany detí pred násilím OA Michalovce chce podporiť ciele tohto projektu.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
• Deťom ohrozeným násilím poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou, čo zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.
• Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni.
• Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
• Je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Je však na klientovi, aké osobné údaje konzultantovi poskytne. Tieto údaje ako aj obsah rozhovoru medzi konzultantom a klientom sú dôverné. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, sú povinní upozorniť zodpovedné orgány.
• Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky.


Záložka do knihy spája slovenské školy.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy.
Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).
Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).
Do projektu sa zapojila i naša škola a na základe prihlášok boli zo stredných škôl vytvorené dvojice podľa typu školy, počtu prihlásených žiakov a názvu vyššieho územného celku. Nám bola pridelená partnerská škola z Košíc - Hotelová akadémia, Južná trieda 10. Vymenili sme si 45 kusov záložiek.
Sprievodným programom výroby záložiek bolo získavanie informácií zameraných na život a literárnu tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava a Boženy Slančíkovej-Timravy. O šikovnosti našich žiakov svedčia fotografie z priebehu výroby záložiek a fotografie hotových záložiek.
Celoslovenský projekt bol ukončený 31. októbra 2021.
Ďakujeme všetkým žiakom 1. – 3. ročníka našej školy, ktorí sa do projektu zapojili!


Foto  05.11.2021

Mesto Michalovce – nový partner pre duálne vzdelávanie.

Od roku 2019 OA zaviedla možnosť duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom a zároveň školou. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti a zručnosti. Škola intenzívne spolupracuje so zamestnávateľmi, aby dokázala vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelanie budúcich ekonómov. OA dva roky spolupracuje so zamestnávateľmi: Lekos, s. r. o, Ingema, s. r. o , Consulting, s. r. o , Paint horses, s. r. o a Eurospan, s. r. o. V tomto školskom roku získala škola ďalších troch partnerov.

Významným pre spoluprácu sa stalo Mesto Michalovce. Zamestnanci mestského úradu odovzdajú skúsenosti štyrom študentom, ktorí budú pôsobiť na odboroch mestského úradu - organizačný odbor, finančný odbor, odbor hospodárenia s majetkom a odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. Získajú praktické vedomosti vo verejnej správe.

Príspevok  11.10.2021

Vyhrali sme finále programu EPAS – Ambasádorské školy Európskeho parlamentu.

24. septembra 2021 sa ambasádorský tím našej školy zúčastnil na finále programu EPAS a dlho očakávanom vyhlásení výsledkov súťaže o najlepší tím projektu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu. Náš tím junior a senior ambasádorov EPAS Obchodnej akadémie Michalovce sa umiestnil na 1. MIESTE!
Z 18 škôl z Košického a Prešovského kraja, ktoré sa prihlásili do projektu, úspešne ukončilo program 10 a dostali plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Študenti štyroch najúspešnejších škôl predstavili svoje projekty počas Slávnostného odovzdávania cien programu EPAS.
Junior a senior ambasádori našej školy celý školský rok 2020/2021 aktívne pracovali, organizovali online diskusie, zúčastňovali sa online podujatí, digitálnych webinárov a live podujatí podporovaných Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Európskym parlamentom, organizovali vzdelávacie aktivity pre svojich spolužiakov a dobrovoľnícke podujatia, rozšírili si svoje vedomosti o Európskej únii, zlepšili svoje komunikatívne zručnosti, ale hlavne šírili povedomie o Európskej únii a európskych štruktúrach medzi študentmi našej školy.
Po odovzdaní ocenenia vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu p. Robertom Sermekom junior ambasádori diskutovali o rôznych témach s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom.


Foto  28.09.2021

Príhovor predsedu KSS

Pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022 uverejňujeme príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku.

Príhovor  05.09.2021

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka sa 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) o 9.00 hod. v triedach Obchodnej akadémie Michalovce.
1. ročník – zraz žiakov na školskom dvore do 8,30 hod. – spolu s triednym učiteľom vchádzajú do budovy školy.
2. – 4. ročník – vstup žiakov do budovy hlavným vchodom cez ranný filter.
9,00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 cez školský rozhlas.
9,30 – 10,00 hod. – informácie k organizácii vyučovania, prihlasovanie na obedy – od 3. 9. 2021 sa podávajú obedy prihláseným žiakom.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Viac info  26.08.2021

Samotestovacie AG sady

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Viac info  25.08.2021

ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

Informácie k začiatku školského roka v súvislosti s protipandemickými opatreniami COVID 19.

Info COVID  23.08.2021

Záver školského roka

Pedagógom a žiakom sa prihovoril predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka. Text príhovoru si môžete prečítať po kliknutí na odkaz.


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

NTB - dar KSK

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA