Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výber strednej školy

Web KSK o výbere strednej školy

Projekt ESF

Podstránka projektu z ESF

Najnovšia fotogaléria

KSK daroval žiakom notebooky

 

NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL 10. JANUÁRA 2022

V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné a stredné školy. Školy sa budú riadiť Školským semaforom. Nájdete ho na stránke: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
Podľa Školského semafora sa školy rovnako ako v predchádzajúcom období plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb. Viac informácií si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz.


Celý dokument  07.01.2022

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: 2021/21911:2-A1810 S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje:
a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou
I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,
b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou
I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,
c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
Obchodná akadémia prechádza z prezenčnej na dištančnú formu vyučovania. Bližšie informácie dostanú žiaci cez Edupage.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy


12.12.2021

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

Úžasný projekt, ktorý poteší srdiečka seniorov. Niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo teplé, niečo mäkké, niečo na zábavu a niečo od srdca. Taká bola hlavná myšlienka projektu. Ale hlavne plné lásky – také boli balíčky, ktoré pripravili žiaci a učitelia Obchodnej akadémie a zapojili sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.
Vianočné sviatky sú čarovná chvíľa, kedy viac ako inokedy prejavujeme vďaku, city či lásku našim blízkym. Aj naše krabičky boli darované s láskou a úctou seniorom . Do každého sme vložili žiakmi vytvorený vianočný pozdrav, ktorý pekným veršíkom či koledou spríjemní sviatočné chvíle a poteší ich srdiečka.
Prajeme všetkým seniorom, aby v zdraví prežili krásne a pokojné Vianoce.

Fotoalbum  12.12.2021

Projekt Voda nad zlato

Naša škola OA Michalovce sa zapojila do environmentálnej súťaže s názvom VODA NAD ZLATO. Z predložených 13 projektov porota do finále posunula 5 z nich a medzi nimi je aj naša škola. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj Vy prostredníctvom odkazu www.arr.sk/hlasovanie, a to kliknutím na názov našej školy. Hlasovanie prebieha 1. – 2. decembra 2021. Ďakujeme za každý Váš hlas.


HLASOVANIE  01.12.2021

BUBNOVAČKA 2021

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívanie detí. Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou. Násilie do výchovy ani do života detí jednoznačne nepatrí. Násilie plodí násilie, úzkosti, traumy, ktoré zanechávajú na deťoch, neskôr dospelých trvalé, často nezmazateľné stopy, následky.
Od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská „BUBNOVAČKA“. Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Hlas detí je dôležitý. Preto aj my sme v tento deň na OA bubnovali, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ!


Foto  21.11.2021

ENVIRONMENTÁLNA JESEŇ

11. a 12. novembra sa organizovali na našej škole aktivity súvisiace s ENVIROMENTÁLNOU JESEŇOU. Akcia prebiehala v rámci vyučovacích hodín biológie a environmentálnej výchovy. Niektorí žiaci II. B a III. A triedy sa dobrovoľne a s chuťou pustili do jesenného upratovania školského areálu. Všetci si užívali jesenné slnko aj šuchot opadaných listov.

Veríme, že realizáciou takýchto praktických aktivít sa prehĺbi kladný vzťah k prírode aj k práci. Týmto sa postupne zmení spôsob myslenia, prístupu a správania sa mladých ľudí k životnému prostrediu. V dnešnej ťažkej „covidovej dobe“ fyzický pohyb na čerstvom vzduchu prispieva aj k starostlivosti o psychické zdravie našich žiakov.

Fotoalbum  19.11.2021

VIAC AKO NI(C)K

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. V rámci Národného projektu ochrany detí pred násilím OA Michalovce chce podporiť ciele tohto projektu.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
• Deťom ohrozeným násilím poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou, čo zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.
• Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni.
• Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
• Je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Je však na klientovi, aké osobné údaje konzultantovi poskytne. Tieto údaje ako aj obsah rozhovoru medzi konzultantom a klientom sú dôverné. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, sú povinní upozorniť zodpovedné orgány.
• Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky.


Záložka do knihy spája slovenské školy.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy.
Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).
Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).
Do projektu sa zapojila i naša škola a na základe prihlášok boli zo stredných škôl vytvorené dvojice podľa typu školy, počtu prihlásených žiakov a názvu vyššieho územného celku. Nám bola pridelená partnerská škola z Košíc - Hotelová akadémia, Južná trieda 10. Vymenili sme si 45 kusov záložiek.
Sprievodným programom výroby záložiek bolo získavanie informácií zameraných na život a literárnu tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava a Boženy Slančíkovej-Timravy. O šikovnosti našich žiakov svedčia fotografie z priebehu výroby záložiek a fotografie hotových záložiek.
Celoslovenský projekt bol ukončený 31. októbra 2021.
Ďakujeme všetkým žiakom 1. – 3. ročníka našej školy, ktorí sa do projektu zapojili!


Foto  05.11.2021


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

NTB - dar KSK

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA