Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a MŠ VVaŠ SR riaditeľka Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa prerušuje prezenčné vyučovanie na škole. Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky dištančnou formou až do odvolania podľa plánu dištančného vzdelávania.

Pokyny k realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci cez školský informačný kanál EduPage. Informácie budú aktualizované prostredníctvom EduPage a web stránky školy. Verím, že spoločne to zvládneme.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

Voľby

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy pri OA Michalovce. Viac info v prílohe.

Viac info  26.09.2020

Úspech v projekte

Škola vstúpila do projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Bude realizovaný v období 09/2020 - 02/2023. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti. Viac informácii nájdete na našej podstránke projekty alebo priloženom dokumente.

Projekty  Viac info  25.09.2020

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 v budove Obchodnej akadémie v triedach za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa časového harmonogramu:
• 8,15 hod. - zraz žiakov 1. ročníka na školskom dvore
• 8,30 – 8,50 hod. – vstup žiakov 2. – 4. ročníka do budovy školy hlavným vchodom
• 9,00 hod. – otvorenie školského roka cez školský rozhlas.
UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV ŠKOLY
• Pri vstupe do budovy školy žiak musí mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.
• Po vstupe do triedy žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie.
• Po príchode do budovy sa žiaci zdržiavajú vo svojej kmeňovej triede.
• Prosíme žiakov, aby dodržiavali pokyny pedagogického dozoru a triednych učiteľov.
• Noste rúško, udržiavajte odstup, dezinfikujte si ruky.
Veríme, že všetci budete ohľaduplní a trpezliví. Zodpovednosťou spoločne zvládneme školský rok. Tešíme sa na Vás.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

PREVENTÍVNE OPATRENIA Obchodnej akadémie Michalovce k začiatku školského roka 2020/2021

Pri nástupe do školy je žiak povinný priniesť so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8,30 hod. na školskom dvore. Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou a pochopením úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy.
Podmienky vstupu do školy
Pokyny pre zákonných zástupcov
Vyhlásenie
Dotazník

Infografika k otváraniu školského roka 2020/2021

Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Jednotlivé fázy sú na princípe semafóra. ZDROJ: minedu.sk


Fotografie školy

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Branné cvičenie

Valentínsky ples

KOČAP 2006/2007

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA