Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výstavba nového oplotenia školy

Vedenie OA ďakuje sponzorom, ktorí prispeli finančnými darmi na nové, funkčné a moderné oplotenie s elektrickou bránou na diaľkové ovládanie. Riaditeľka školy Ing. Kerekešová oslovila podnikateľov a firmy v regióne, ktorí finančne prispeli na výstavbu nového oplotenia a úpravu priľahlého terénu. Výsledkom je nielen estetické oplotenie, ale splnený hlavný cieľ - bezpečnosť školy a uzavretie školského areálu. Fotodokumentácia zachytáva niekoľkomesačnú rekonštrukciu a pracovný proces výstavby. Poďakovanie školy za realizáciu a finančné príspevky patrí sponzorom Obchodnej akadémie.

Dištančné vyučovanie v našej školy

Po kliknutí na link pod správou si môžete pozrieť reportáž o dištančnom vzdelávaní v našej škole, ktorá bola odvysielaná v regionálnej TV Mistrál.

Rekonštrukcia šatní

Interiér školy pozitívne vplýva na klímu školy. Veľké ďakujeme patrí nášmu zriaďovateľovi, Košickému samosprávnemu kraju a Odboru školstva KSK. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom mohla škola uskutočniť kompletnú rekonštrukciu žiackych šatní. Pracovalo sa celé leto a v októbri boli skrinky dodané. Pôvodné šatne z pletiva, ktoré slúžili niekoľko desaťročí, boli vymenené za kvalitné šatňové skrinky. Moderné skrinky spĺňajú nielen estetickú funkciu, ale hlavne hygienický štandard. Ďakujeme za pomoc našim žiakom, ktorí prispeli k dielu.

OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO OBJEKTU

V súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 30. októbra 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v období od 2. novembra 2020 od 05:00 hod. do 9. novembra 2020 do 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup osôb do vnútorných i vonkajších priestorov Obchodnej akadémie Michalovce ... CELÉ ZNENIE OZNAMU
Usmernenie MŠVVaS SR z 1_11_2020 
Oznam o zákaze vstupu do budovy 
Vyhlásenie zamestnanca 
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 
Vestník 

2.11.2020

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE ŠKOLY PLATNÉ OD 26. OKTÓBRA 2020

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020.

ZÁLOŽKY DO KNIHY SPÁJAJÚ ŠKOLY

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoslovenského projektu „Záložky do knihy spájajú školy“. Našou partnerskou školou je Hotelová akadémia Humenné. Téma "Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby" je veľmi aktuálna, keďže si v tomto roku pripomíname sté výročie vzniku Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Škoda, že súčasná situácia neumožňuje prezentovať záložky v našej škole, tak vám ich predstavujeme aspoň na fotografii. Všetky sú veľmi pekné a zaujímavé. Čo poviete?

Fotografia  26.10.2020

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a MŠ VVaŠ SR riaditeľka Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa prerušuje prezenčné vyučovanie na škole. Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky dištančnou formou až do odvolania podľa plánu dištančného vzdelávania.

Pokyny k realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci cez školský informačný kanál EduPage. Informácie budú aktualizované prostredníctvom EduPage a web stránky školy. Verím, že spoločne to zvládneme.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

Voľby

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy pri OA Michalovce. Viac info v prílohe.

Viac info  26.09.2020

Úspech v projekte

Škola vstúpila do projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Bude realizovaný v období 09/2020 - 02/2023. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti. Viac informácii nájdete na našej podstránke projekty alebo priloženom dokumente.

Projekty  Viac info  25.09.2020

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 v budove Obchodnej akadémie v triedach za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa časového harmonogramu:
• 8,15 hod. - zraz žiakov 1. ročníka na školskom dvore
• 8,30 – 8,50 hod. – vstup žiakov 2. – 4. ročníka do budovy školy hlavným vchodom
• 9,00 hod. – otvorenie školského roka cez školský rozhlas.
UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV ŠKOLY
• Pri vstupe do budovy školy žiak musí mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.
• Po vstupe do triedy žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie.
• Po príchode do budovy sa žiaci zdržiavajú vo svojej kmeňovej triede.
• Prosíme žiakov, aby dodržiavali pokyny pedagogického dozoru a triednych učiteľov.
• Noste rúško, udržiavajte odstup, dezinfikujte si ruky.
Veríme, že všetci budete ohľaduplní a trpezliví. Zodpovednosťou spoločne zvládneme školský rok. Tešíme sa na Vás.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

PREVENTÍVNE OPATRENIA Obchodnej akadémie Michalovce k začiatku školského roka 2020/2021

Pri nástupe do školy je žiak povinný priniesť so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8,30 hod. na školskom dvore. Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou a pochopením úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy.
Podmienky vstupu do školy
Pokyny pre zákonných zástupcov
Vyhlásenie
Dotazník

Infografika k otváraniu školského roka 2020/2021

Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Jednotlivé fázy sú na princípe semafóra. ZDROJ: minedu.sk


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

KOČAP 2006/2007

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA