Style OptionsClose X

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov spracovateľských operáciách Úradu vlády Slovenskej republiky

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

  • Prevádzkovateľ: Košický samosprávny kraj
  • Adresa: Námestie Maratónca mieru 1, 042 66 Košice
  • Zodpovedná osoba: PaeDr. Eva Štefanová (055/7268312), Ing. Iveta Šutorová (055/7268312), Ing Jozef Houska (055/7268332)
  • e-mail: zo@vucke.sk
  • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  • Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
  • IČO:36064220
  • Telefonické konzultácie: Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2323132 20
  • e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Používanie tejto webovej stránky a ochrana osobných údajov

Čítaj celé znenie