Obchodná akadémia

Skola2

Skola3

Obchodná akadémia


Január - 2017
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 

Aktuality

Zámer na prenájom

nebytového priestoru v priestoroch Obchodnej akadémie

na Kapušianskej ulici v Michalovciach

(bližšie informácie na úvodnej stránke školy - Aktuality)

Aktivity na OA MI
Chcete vedieť čo je nového na OA MI?
Kliknite na: www. facebook.com
hľadať: Obchodná akadémia Michalovce oficiálna stránka
Prázdniny v školskom roku 2016/2017
Jesenné: 28. 10. 2016 - 31. 10. 2016

Vianočné: 23. 12. 2016 - 7. 1. 2017

Polročné: 3. 2. 2017

Jarné (Košický kraj): 6. 3. 2017 - 10. 3. 2017

Veľkonočné: 13. 4. 2017 - 18. 4. 2017

Letné: 3. 7. 2017 - 31. 8. 2017


Pre žiakov 4. ročníka
Pre prihlasovanie na štúdium na VŠ môžete využiť Portál vysokých škôl na elektronické prihlasovanie
www.prihlaskaVS.sk.
Maturitné skúšky 2017
Termíny MS 2017 

Prihlášky na MS do 30.9.2016

EČ a PFIČ 
14. 3. 2017 - slovenský jazyk a literatúra
15. 3. 2017 - cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
16. 3. 2017 - matematika
11. 4. 2017 - PČOZ (účtovníctvo)

Náhradný termín EČ a PFIČ MS  - 
4. až 7. 4. 2017

ÚFIČ MS
22. - 26. 5. 2017

Všetky informácie ohľadom maturitných skúšok sú uverejnené na stránke www.nucem.sk v záložke Maturita 2017.
Prijímacie skúšky na šk. r. 2017/2018

Pre školský rok 2017/2018 je plán prijatia na školu nasledovný:

Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia - 2 triedy, 48 žiakov (študijný odbor štvorročný)

1. termín: 9. máj 2017

2. termín: 11. máj 2017


backnext

Anketa

Vitajte,


na stránkach Obchodnej akadémie v Michalovciach...

Poďakovanie

Riaditeľstvo Obchodnej akadémie v Michalovciach ďakuje všetkým zúčastneným žiakom 9. ročníkov základných škôl,

výchovným poradcom, učiteľom a ich rodičom, ktorí sa zúčastnili Dňa otvorených dverí 7. decembra 2016

 v budove Obchodnej akadémie Michalovce. 

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytového priestoru v priestoroch 

Obchodnej akadémie na Kapušianskej ulici v Michalovciach

 

 

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001Z .z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytový priestor o celkovej výmere 20 m² nachádzajúci sa na prízemí v objekte budovy školy na Kapušianskej ulici 2 v Michalovciach (budova so súpisným číslom 529,na parcele registra C KN 424 katastrálne územie Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, LV č. 3073), a to na prevádzku školského bufetu pre žiakov a zamestnancov školy, a to na dobu neurčitú, za mesačné nájomné minimálne vo výške 70,00 € počas školského roka vrátane prevádzkových nákladov, s možnosťou upraviť si nebytový priestor do spôsobilého stavu na vlastné náklady.

 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, v uzatvorených obálkach označených heslom „Prenájom nebytového priestoru na Kapušianskej ulici v Michalovciach – ponuka NEOTVÁRAŤ". Posledný deň prijímania ponúk: 24.11.2016, do 10°° hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

 

Ponuka musí obsahovať:

-identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),

-v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,

-v prípade, že záujemcom je právnická osoba – podnikateľ aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,

-súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru  a uzatvorenie nájomnej zmluvy,

-vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

-cenovú ponuku.

 

Obhliadku nebytového priestoru je možné vykonať po tel. dohovore na tel. č. 0905 326 770 (Ing. Anna Brhlíková).

Nájomná zmluva na prenájom nebytového priestoru bude uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

 

 


V Michalovciach 08.11.2016

 

Vyhotovil : Ing. Anna BrhlíkováTOPlist